Patientsäkerhetsberättelse

 

CITY REHAB i Luleå KB


2018 års 

Patientsäkerhetsberättelse


CITY REHAB i Luleå KB består av en grupp fysioterapeuter i samverkan som bedriver fysioterapiverksamhet i Luleå. Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Personalgruppen har 2018 bestått av nio fysioterapeuter, två receptionister. Alla fysioterapeuter har efter grundutbildningen genomgått olika akademiska vidareutbildningar med olika inriktningar inom området fysioterapi. Fyra verksamma fysioterapeuter har högre examen i ortopedisk manuell terapi (OMT). Alla fysioterapeuter har också varit verksamma inom yrket under lång tid, flertalet sedan 1990-talet och besitter en lång erfarenhet av fysioterapi och rehabilitering. CITY REHAB i Luleå har därigenom en hög kompetensnivå och brett kunnande inom området fysioterapi och rehabilitering.  

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2018

 

 

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet.

 

· Vårt mål är att verksamheten skall hålla en hög nivå av patientsäkerhet, minimera säkerhetsbrister med syfte att undvika att vårdrelaterade skador inträffar.

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet.

 

· Ledningsgruppen har det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet.

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året.

 

· Eventuella tillbud betraktas som en avvikelse. En tillbudsrapport med beskrivning av händelsen samt åtgärder för att förhindra en upprepning upprättas. Tillbudsrapporten arkiveras.

 

· En systematisk och återkommande funktionskontroll av såväl träningsutrustning samt övrig utrustning sker.

 

 

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet.

 

· All personal har genomgått regelbundenutbildningen inom hjärt och lungräddning.

 

· All personal har genomgått praktisk övning i evakuering vid risk för brand.

 

· Första hjälpenutrustning finns samt kompletteras vid behov.

 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten.

 

·  Egna dokumentet ”Instruktioner för riskanalys” används vid riskanalyser.

 

· Riskanalyser behandlas på personalmöten.  

 

Rutiner för händelseanalyser.

 

· Egna dokumentet ”Instruktioner för händelseanalys” används vid händelseanalyser.

 

· Händelseanalyser behandlas på personalmöten.

 

Samverkan för att förebygga vårdskador.

 

· Samverkan med externa aktörer sker via remisser och remissvar samt genom personliga kontakter.

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter.

 

· Vid risk för vårdskada eller händelse som kunnat medföra vårdskada upprättas en avvikelserapport. Ledningsgruppen ansvarar för att eventuella avvikelser utreds, sammanställs, analyseras och återkopplas.

 

Två händelser har inrapporterats under 2018.

  1. Vid en händelse ramlar en patient vid uppklivning på ett löpband      som står stilla. Patienten omhändertas och omplåstras då han ådrar sig      skrapsår på knä handled och armbåge. Patientens vårdcentral kontaktas så      att en distriktssköterska får kontrollera såret via hembesök. Patienten      åker själv till hemmet och vår receptionspersonal ringer patienten senare      under dagen för att se att inte några ytterligare komplikationer      uppkommit. Inga ytterligare besvär rapporteras från patienten. Åtgärd: Vid      träningsinstruktioner med patienter ska vi informera och göra patienter      uppmärksamma på höjdskillnaden mellan golv och löpband.
  2. Pat sittande i rullstol faller baklänges vid träning i dragapparat      då tippskydden på rullstol ej är tillräckligt utfällda. Pat ådrar sig      ingen skada efter fallet. Åtgärd: Vid träning i hall ska vi se till att      tippskydd på rullstolar är i god funktion.

 

Sammanställning och analys

 

· Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras för att eventuella mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet skall upptäckas. Om brister upptäcks vidtas åtgärder för att åtgärda dessa.

 

Samverkan med patienter och närstående.

 

· I enlighet med Patientlagen SFS 2014:821 informeras patienter eller närstående alltid om behandlingen som skall utföras samt ges möjlighet att påverka behandlingen. Hänsyn tas till tidigare behandlingar och eventuell medicinering. Vi har även en ständig dialog med våra besökare för att förbättra framkomlighet och funktion i våra lokaler så att funktionshindrades nyttjande av lokaler och träningsutrustning underlättas. Under 2018 har tex. toalettförhöjning och handtag installerats i damernas omklädningsrum efter dialog och önskemål från patienter.

 

 

Resultat.

· Två händelser som kunnat leda till vårdskada har inträffat.

 

· Inga klagomål på verksamheten har inkommit.

 

· Inga Lex Maria ärenden har inträffat i verksamheten.

 

· Tre händelseanalyers är gjorda.

 

· Ingen riskanalys är gjord.

 

· Inga patientnämndsärenden för verksamheten finns.

 

 

Luleå 20180226

CITY REHAB i Luleå KB

Anna Sjögren